مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی آقا
نام خانوادگی:صفری
شهرت:علی آقا
پست الکترونیک:aliaqa1364@yahoo.com
آدرس وب سایت:www. quran-sciences.com
نخصص ها:تفسیر ، علوم قرآنی ، مدیریت